Jednostki Samorządu Terytorialnego

Przystąpienie do przetargów- organizacja procedury przetargów zgodnie z prawem

Zamówienia publiczne- doradztwo i pomoc przy prowadzeniu postępowania z ustawy PZP, zamówienia IN-HOUSE

Gospodarka nieruchomościami – opinie, odszkodowania za wywłaszczenie, zbywanie i nabywanie nieruchomości

Zakładanie spółek gminnych i stowarzyszeń – dająca korzyści podatkowe optymalizacja sposobu realizacji zamówień publicznych przez dobór właściwej formy organizacyjnej

Pomoc w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków

Zmiany umów zawartych w drodze przetargów

Udzielanie zamówień in-house

Podział zamówień publicznych na części -skuteczne doradztwo w zakresie dzielenia zamówień publicznych na części, pomoc w rozstrzyganiu wątpliwości

Oświata – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, doradztwo w sprawach z zakresu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego –tworzenie likwidacja, przekształcenie